Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Fietsen, lopen, steppen, skeeleren en weer dóórgaan

We kunnen hier niet blijven staan en daarom wil de provincie dat Noord-Hollanders kunnen doorlopen en fietsen. Om ons slim, veilig en schoon te blijven verplaatsen, zorgt de provincie ervoor dat vervoerwijzen waarvoor spierkracht nodig is, zoals fietsen en lopen, een vaste plek krijgen in de plannen voor het verkeer in Noord-Holland.  

De drukte op de Noord-Hollandse wegen neemt de komende jaren toe. Met als gevolg: files, volle bussen en treinen en meer uitstoot van CO2. Dat kan en wil de provincie niet alleen oplossen met meer autowegen. Actieve manieren van verplaatsen, zoals lopen en fietsen, gaan daarom een steeds grotere rol spelen in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Dat doet de provincie door fietsen en lopen een vast (financieel) onderdeel te maken van openbaarvervoer-, weg- en fietsprojecten en regionale fietsverbindingen te verbeteren tussen steden, werklocaties en onderwijsinstellingen. 

Ook wordt doorfietsen mogelijk gemaakt op afstanden van 15 à 20 km, kunnen OV-reizigers makkelijker van en naar het openbaarvervoerknooppunt reizen en worden recreatieve routes versterkt, zoals wandelnetwerken en landelijke fietsroutes. De plannen staan in het conceptdocument ‘Actieagenda Actieve Mobiliteit’ (pdf, 2,7 MB).  

Steeds actiever 

Door de coronacrisis fietsen en wandelen Nederlanders meer en 26% van de fietsers en 23% van de wandelaars geeft aan dat na corona te blijven doen (bron: KiM 2020). Je actief voortbewegen is gezond en zorgt voor een schonere leefomgeving doordat minder CO2 wordt uitgestoten. De provincie wil het aantal fossiele-brandstofkilometers beperken om klimaatverandering tegen te gaan en stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van schonere vervoermiddelen en slimmere verkeerssystemen. 
 
Daarom wil de provincie fietsen en wandelen blijven stimuleren door aan te sluiten bij bestaande campagnes, maar ook door te investeren in voorlichting voor jongeren en ouderen. Niet alleen het aantal gebruikers neemt toe, ook het type vervoermiddel neemt toe. Zo zijn de elektrische fiets of speed pedelec ingeburgerd op het fietspad. Daarom is het belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren op de lokale wandelpaden, fietspaden en wegen.  

Veranderingen 

Om een goed netwerk te maken van wandel- of fietspaden, werkt de provincie samen in de regio met gemeenten, inwoners en betrokken organisaties. Gezamenlijk wordt ingespeeld op veranderingen, zoals in de manier waarop mensen zich bewegen, keuze voor vervoersmiddel en aantal reizigers. Daarom wisselt de provincie kennis, data en informatie uit met haar omgeving. 

Regionaal en landelijk 

De plannen zoals die omschreven worden in het document ‘Actieagenda Actieve Mobiliteit’ (pdf, 27 MB) worden nog voorgelegd aan de Provinciale Staten. Naast de actieagenda werkt de provincie met de Vervoerregio Amsterdam en provincie Flevoland ook aan het Regionaal Toekomstbeeld Fiets (pdf, 608 kB). Deze maakt weer onderdeel uit van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) waarin de fietsambities staan van het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke partijen. Het doel is om te zorgen voor 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017 door te investeren in een landelijk dekkend netwerk van fietspaden.