Alkmaar · 21 juni 2024

Alkmaar investeert miljoenen in de stad en dorpen

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

Vandaag heeft het college van B&W de Kadernota 2025-2028 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota staan de plannen tot 2028 met wat ze kosten.  Alkmaar groeit.  Het college van B&W stelt voor miljoenen te investeren om de stad en dorpen aantrekkelijk, bereikbaar en veilig te houden. De kadernota is de start van een nieuwe budgetcyclus. De Kadernota 2025-2028 vormt de basis voor de programmabegroting 2025.

Bij de aanbieding van de kadernota 2025-2028 is het college een goed jaar bezig met de uitvoering van het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn”. Een aantal belangrijke afspraken uit het coalitieakkoord is al gerealiseerd, denk aan: de aankoop van de Robonsbosweg, het referendum bij de Europese verkiezingen en het opstellen van het beleidskader kleine windmolens. Voor het college blijven de afspraken uit het coalitieakkoord ook de komende jaren leidend. Daarbij werkt het college nauw samen met de regiogemeenten en blijft het college zich inzetten om de regionale samenwerking te intensiveren op regio Alkmaar niveau.

Wethouder Financiën Christian Schouten

De stad en de landelijke omgeving van Alkmaar groeien.  Langs het Alkmaars Kanaal wordt volop gebouwd. Als college omarmen en stimuleren we die ontwikkelingen en zien we ook uitdagingen. Om Alkmaar aantrekkelijk, bereikbaar en veilig te houden, trekken we vanaf 2025, jaarlijks rond de € 3 miljoen extra uit.  Alkmaar is financieel gezond. De komende jaren gaan we heel bewust met ons geld om, vooral ook omdat alle Nederlandse gemeenten vanaf 2026 waarschijnlijk minder geld van het Rijk ontvangen. Daar houden we nu al rekening mee zodat de financiële lasten voor de Alkmaarders zo laag mogelijk kunnen blijven.

Uitdagingen

Binnen een groeiende gemeente moeten inwoners kunnen blijven recreëren en het college vindt daarbij sport en cultuur belangrijk.  Dat geldt ook voor mobiliteit en veilig op weg zijn. Het maakt niet uit of je nu met fiets, auto of trein gaat. Alkmaar wil een groene gemeente zijn en volop ruimte bieden aan duurzame initiatieven. De dorpen en het landelijk gebied verdienen extra aandacht. Met bewoners van de dorpen is en gaat de gemeente in gesprek over de toekomst. Voor de polders werkt de gemeente met de provincie aan gebiedsplannen voor behoud van de natuur- en landschappelijke waarden met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Naar verwachting ontvangt Alkmaar in 2026, € 14 miljoen euro minder van de Rijk. Voor het opstellen van de volgende kadernota gaat het college graag in gesprek met de gemeenteraad over hoe, hiermee om te gaan.

Meer informatie

Op 8 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota en de jaarstukken 2023. Tien dagen voor de vergadering staan de stukken online op alkmaar.nl/raadsinformatie. In onderstaande video geeft wethouder Christian Schouten een toelichting bij de Kadernota 2025-2028.

error: Content is protected !!