Geen behoefte aan herinvoering schoolzwemmen in Alkmaar

In oktober vorig jaar heeft het college van Alkmaar toegezegd te onderzoeken of het schoolzwemmen opgenomen kan worden in het onderwijsprogramma in het primair onderwijs. Bij de schoolbesturen kwam naar voren dat er weinig tot geen behoefte is om schoolzwemmen opnieuw in te voeren op alle scholen.

Ook is gebleken dat zwembaden de Hoornse Vaart en De Hout op dit moment onvoldoende capaciteit hebben om schoolzwemmen op alle basisscholen in de gemeente in te voeren. De gemeente Alkmaar faciliteert momenteel de bezemklas zwemmen dat na schooltijd plaatsvindt. Dit is bedoeld voor kinderen in groep 6, 7 of 8 zonder A-diploma, die woonachtig zijn in de gemeente.

Scholen en schoolbesturen zijn vrij om naar eigen inzicht keuzes te maken over het opnemen van schoolzwemmen in het lesprogramma, maar volledige herinvoering van schoolzwemmen waarbij de gemeente een rol op zich neemt wordt niet noodzakelijk geacht.