Overzicht nieuw college gemeente Alkmaar

De fracties D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA stellen voor om mevrouw A.J.A. van de Ven en de heren C.C. Schouten, J. Nieuwenhuizen, C.D. Peetoom, R.G. te Beest en A.J. Epskamp te benoemen tot wethouders voor de gemeente Alkmaar. De wethouders zullen via de benoemingsprocedure tijdens de raadsvergadering van 24 mei aangesteld worden. Elk van de zes nieuwe wethouders zal voltijds werkzaam zijn.

Er is voorafgaand aan de benoeming een integriteitsscan uitgevoerd bij de kandidaat-wethouders. Vanuit de verzamelde informatie en de gesprekken met kandidaten zijn er geen feiten en omstandigheden aangetroffen op het gebied van integriteit die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaten als wethouders van de gemeente Alkmaar.