Zorgen over overlast door komst van asielzoekers

Vanuit de Alkmaarse raad zijn er zorgen geuit over de ophoping van asielzoekers in de Centrale Opvanglocatie (COL). De bedoeling is dat asielzoekers na hun screening doorstromen naar asielzoekerscentra, maar er dreigt een groot tekort aan opvangplekken. Daar komt bij dat inwoners van Budel grote overlasr ervaren van het COL aldaar.

D66-fractieleider Simone Meijnen uitte als eerste zorgen. Zij vraagt zich af of het college berekend is op de toestroom van vluchtelingen dit voorjaar, in combinatie met de sluiting van AZC ’s.

In diverse gemeenten lopen contracten voor asielopvang af en het Rijk kan gemeenten vooralsnog niet dwingen om asielzoekers op te vangen. Volgens Meijnen wordt er een tekort  van 20.000 opvangplekken verwacht. Zij wil weten wat er gebeurt als er sprake is van ophoping in COL Robonsbosweg.

Meijnen kreeg die avond geen antwoord op haar vragen, die zouden niet van technische aard zijn. op schriftelijke vragen antwoordt het college dat dat de COL niet zal overstromen, omdat het COA pas een nieuwe lichting stuurt, als er ruimte vrij komt.

VVD-fractieleider John van der Rhee is fel tegen. Hij verwijst naar het huidige coalitieakkoord, waarin gestreefd wordt naar kleinschalige opvang. Dat strookt volgens van der Rhee niet met een COL voor 250 asielzoekers, plus vele statushouders en andere doelgroepen.

Gemeente Alkmaar heeft op de website een pagina met informatie over het COL geopend.