Dijk en Waard · 10 juli 2024

College van Dijk en Waard stelt locatieprofielen evenemententerreinen vast

College van Dijk en Waard stelt locatieprofielen evenemententerreinen vast

Het college van B&W van Dijk en Waard heeft in een collegebesluit de vier locatieprofielen voor evenemententerreinen vastgesteld en daarmee legt zij de gemeenteraad een raadsvoorstel voor om ook deze locatieprofielen vast te stellen. “Dit voorstel is tot stand gekomen na een mooi en breed participatietraject met alle belanghebbenden van deze locaties en de ingediende zienswijzen. We zijn blij dat zo’n grote groep inwoners is betrokken, niet alleen uit de gemeente Dijk en Waard, maar ook uit omliggende gemeenten. Dit proces heeft ons inzichten gegeven in de diverse belangen, zorgen en perspectieven van onze inwoners. Deze inzichten zijn waardevol bij het ontwikkelen van het beleid. Het heeft ons in staat gesteld om rekening te houden met zowel positieve als negatieve aspecten, variërend van economische voordelen en sociale cohesie tot mogelijke overlast en milieueffecten”, aldus wethouder cultuur John Does.

Duidelijkheid

Doel van dit onderzoek naar deze vier evenementenlocaties is vooraf meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het plannen en inrichten van een evenement (richtlijnen voor organisatoren) en duidelijk te maken welke grenswaarden niet overschreden mogen worden (houvast voor omwonenden). Dit zorgt er ook voor dat het vergunningverleningsproces makkelijker moet verlopen.

Vier locaties

Er is voor vier locaties een profiel opgesteld: ijsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard, de Speelweide in Noord-Scharwoude, het kermisterrein in Zuid-Scharwoude, en het evenemententerrein Geestmerambacht.

Evenementenbeleid

Wanneer de gemeenteraad heeft ingestemd met de locatieprofielen (11 en 18 juni a.s.), zullen deze worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Hierna zal gestart worden met het opstellen van het evenementenbeleid en wordt onderzocht of er nog meer locatieprofielen voor andere terreinen nodig zijn. Alle locatieprofielen worden dan onderdeel van het nog op te stellen brede evenementenbeleid.

Samenvatting per locatie

IJsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard

Het onderzoeksrapport heeft aangegeven dat ’t Kruis vanwege zijn ligging en terreinbelastbaarheid met name geschikt is voor evenementen tot maximaal 1.500 bezoekers met een lokaal karakter en een lage geluidsbelasting in de periode van april tot september. Indien er geen andere geschikte locatie beschikbaar is, kan er maximaal tweemaal per jaar een (muziek)evenement tot 5.000 bezoekers worden toegestaan (totaal maximaal vier evenementendagen per jaar), mits de geluidsbelasting niet boven 85 dB(C) op de gevel komt en de eindtijd 00.00 uur is. Hiermee wordt rekening gehouden met de draagkracht van het terrein en de impact op de bereikbaarheid en het draagvlak naar aanleiding van de participatieavond.

Speelweide in Noord-Scharwoude

De Speelweide is, door zijn ligging midden in een woonwijk, het meest geschikt voor evenementen met een buurt- of wijkkarakter en een lage geluidsbelasting. Er wordt een maximumcapaciteit van 2.500 bezoekers per dag aangeraden vanwege de ligging en bereikbaarheid. Twee keer per jaar kan een evenement tot 2.500 bezoekers plaatsvinden (totaal maximaal vier evenementendagen per jaar), met een maximale geluidsbelasting van 90 dB(C) en een eindtijd van 00.00 uur op vrijdag en zaterdag, indien gevolgd door een werkdag is dit 23.00 uur. Dit houdt rekening met de ervaringen van eerdere evenementen en de impact op de woonwijk.

Kermisterrein in Zuid-Scharwoude

Gezien de beperkte ruimte en de hoge publieksdichtheden tijdens evenementen, moet de veiligheid op het kermisterrein goed worden gewaarborgd. Op basis van de locatie, het participatietraject, de onderzoeksresultaten en de zienswijzen kan geconcludeerd worden dat er een breed draagvlak is voor het behoud van de kermis in Zuid-Scharwoude. Echter dient de veiligheid gewaarborgd te worden. De organisator moet maatregelen nemen om de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de op- en afbouw te garanderen. De eindtijd van alle buitenactiviteiten wordt gesteld op 00.00 uur, met een maximale geluidsbelasting van 90 dB(C). Er wordt in de huidige evenementenvergunning 3.000 bezoekers aangevraagd. Het maximaal aantal bezoekers dat het kermisterrein veilig kan waarborgen is 4.500 gelijktijdig.

Evenemententerrein Geestmerambacht

Het terrein is geschikt voor grote evenementen tot meer dan 35.000 bezoekers. Er is echter beperkt draagvlak voor meer dan de huidige vier grote muziekevenementen per jaar. Kleine evenementen met minder impact en een maximum van 10.000 bezoekers worden wel als mogelijk gezien. Het rapport benadrukt het belang van rustperiodes voor de natuur en streeft naar een evenwichtige verdeling van evenementen door het jaar heen om verstoring te minimaliseren. Bij vergunningaanvragen voor evenementen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van broedende vogels en bijzondere soorten.

Vanwege veiligheid, capaciteit, verkeer en mobiliteit is er door de veiligheidsdiensten geadviseerd om maximaal 30.000 bezoekers aan te houden. Daarnaast wordt waarde gehecht aan het evenwicht tussen recreatieve activiteiten en het behoud van de natuurlijke rust in Geestmerambacht. Onder het begrip recreatie valt ook het bezoeken van een muziek/cultureel- of sportevenement. Er wordt gezorgd voor een evenwichtige balans tussen vertier/recreatie en natuur.

Uitgangspunt is een evenwichtige balans tussen recreatie (waar ook sportieve of culturele activiteiten of het bezoeken van een evenement onder vallen) en natuur.

error: Content is protected !!