Rijk en provincie ondertekenen afspraken voor nieuw hoogspanningsnet Noord-Holland Noord

Het Rijk, de provincie Noord-Holland en netbeheerders Liander en TenneT willen zorgen dat er ook in de toekomst voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Daar is een nieuwe 380 kV-verbinding van tientallen kilometers naar Noord-Holland Noord voor nodig. Maandag 6 februari 2023 zijn de handtekeningen gezet onder afspraken die zij hebben gemaakt over de komst van dit hoogspanningstraject. Zij gaan verschillende opties uitwerken waar de nieuwe verbinding kan komen. 

In de regio Noord-Holland Noord wordt een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht, op bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. In het gebied komt in de toekomst mogelijk ook energie van windparken op zee aan land, die de rest van Nederland ingebracht moet worden. Naast de komst van deze verbinding worden in Noord-Holland Noord door Liander en TenneT 40 elektriciteitsstations uitgebreid, komen er 20 nieuwe bij en moet honderden kilometers extra verbindingen worden aangelegd.

De afspraken die Rijk, provincie en TenneT maken over hun samenwerking bij de nieuwe 380 kV-verbinding naar Noord-Holland Noord gaan verder dan voorheen gebruikelijk. De provincie blijft daarbij verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en tijdig besluiten over aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen en zal er op toezien dat de inspraak vanuit de regio in de planvorming wordt meegenomen. De minister voor Klimaat en Energie blijft, in samenspraak met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing.