Noord-Holland · 27 juni 2024

€ 5 miljoen subsidie voor versterking netwerk landschapselementen

€ 5 miljoen subsidie voor versterking netwerk landschapselementen

De provincie Noord-Holland wil het netwerk van belangrijke landschapselementen in het landelijk gebied versterken met € 5 miljoen subsidie

Denk hierbij aan houtwallen, natuurvriendelijke oevers en kruidenrijke akkerranden. Dit netwerk van landschapselementen, ook groenblauwe dooradering genoemd, is onder andere belangrijk voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Om de aanleg en inrichting van het netwerk te bevorderen stellen de provincie Noord-Holland en de Europese Unie € 5 miljoen beschikbaar.

Bestemming subsidie 

De regeling is voor samenwerkingsverbanden van agrariërs. Het gaat om investeringen die helpen bij onder andere herstel en aanleg van:  

  • houtwallen en –singels, elzensingels, (knot)bomen en –bomenrijen, heggen, struweelhagen en -randen, tuunwallen, half- en hoogstamboomgaarden, hakhoutbosjes, grienden, bosjes, eendenkooien;  
  • natuurvriendelijke oevers, rietzomen en kleine rietpercelen, poelen, wielen, (cultuurhistorische) sloten;  
  • botanische hooilandranden en –weideranden, kruidenrijke akkerranden, bloemenblokken en keverbanken, bloemdijken, insectenrijke graslandranden;   
  • (historische) dijken met beplanting.   

Subsidieregeling 

Vanaf 4 september tot 29 november 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. 43% van dit bedrag financiert Europa, 57% betaalt de provincie Noord-Holland.  
 
Het gaat om het onderdeel niet-productieve investeringen op landbouwbedrijven. Deze regeling komt voort uit het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB). Op de pagina Subsidies staan alle actuele subsidieregelingen. 

PPLG 

Het versterken van groenblauwe dooradering is onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). In het PPLG staan de opgaven en doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, beleefbaar en gezond te houden en een toekomstperspectief te bieden voor de boeren. Noord-Holland heeft doelen rond natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. In deze video (YouTube) legt de provincie uit hoe zij dat doet.

error: Content is protected !!