Noord-Holland · 29 december 2023

Provincie rond 4 natuurdoelanalyses af

Voor 4 van de 12 stikstofgevoelige natuurgebieden in Noord-Holland liggen er definitieve natuurdoelanalyses.

Het gaat om ‘Polder Westzaan’, ‘Eilandspolder’, ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’ en ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’. De informatie uit de analyses is van belang bij het opstellen van het gebiedsprogramma Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).
    
In de natuurdoelanalyses staat hoe het gaat met beschermde natuur in de zogenoemde Natura 2000-gebieden die Europees beschermd zijn. De provincie beschrijft ook wat natuurherstelmaatregelen doen voor het sterker maken van de natuur. Dat gaat onder andere om maaien of het natter maken van een gebied. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld de rietlanden in natuurgebied het Twiske hersteld. Daardoor kregen moerasvogels als de roerdomp weer een goede leefomgeving. Verder is omschreven welke andere maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken.

De 4 natuurdoelanalyses zijn getoetst door de Ecologische Autoriteit van het Rijk. Die toetsing heeft geleid tot definitieve versies. De natuurdoelanalyses worden opgenomen in het Noord-Hollandse PPLG. Dit is het programma waarin komt te staan hoe de provincie de toekomst van het landelijk gebied ziet en waar de provincie de komende jaren aan werkt. Dan gaat het onder andere om het verder verduurzamen van de landbouw, het aanleggen van natuurgebieden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Noord-Holland werkt daarin samen met gemeenten, belangenorganisaties en direct betrokkenen.
 

error: Content is protected !!