Alkmaar · 10 januari 2024

Inloopbijeenkomst woningbouwinitiatieven Oudorp

Inloopbijeenkomst woningbouwinitiatieven Oudorp

Op 10 januari organiseert de gemeente Alkmaar samen met verschillende ontwikkelaars een inloopbijeenkomst voor vier woningbouwinitiatieven op het bedrijventerrein Oudorp. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de ontwerp bestemmingsplannen: ‘Poort van Oudorp’, ‘Huidig LeKo-terrein’ en ‘De Staalmeester’. Ook presenteren we deze avond het stedenbouwkundigplan ‘Dok6’.

Oudorp verandert van alleen werken naar wonen en werken

Het bedrijventerrein Oudorp verandert de komende jaren van een werkgebied naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar met wonen, werken en verblijven. Voor het terrein langs het Noordhollandsch Kanaal zijn verschillende plannen ontwikkeld die vallen onder het programma Oudorp van het Alkmaars Kanaal. In december zijn drie ontwerp bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein Oudorp vrijgegeven voor inspraak door het college van burgemeester en wethouders. En eind december is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plan DOK6.

De plannen:

  • ‘De Staalmeester’, Hier komen ongeveer 300 woningen en ca. 2.300m2 werkruimtes. Het project is een initiatief van Vaste Steen Projectontwikkeling, samen met Ter Steege Gebiedsontwikkeling. De Staalmeester wordt gerealiseerd op het terrein waar nu nog Derco is gehuisvest aan de Noordzijde van de Schermerweg. Meer over het plan lees je op de website van de initiatiefnemers: www.destaalmeester-alkmaar.nl.
  • ‘LeKo-terrein’ Is het plan voor de locatie LeKo tussen de Schermerweg, Edisonweg en Oudorperdijkje. Hier komen ongeveer 210 woningen en ca. 4.800m2 werkruimtes. Leko is een initiatief van BPD samen met T&G Ontwikkeling. Meer over het plan leest u op de website van de initiatiefnemers: www.leko-oudorp.nl.
  • ‘Poort van Oudorp’ is een initiatief van Kennemerhaeve en Brolan Vastgoed. Zij realiseren op het oude Campina terrein een complex max. 170 woningen en ca. 2.000 m2 bedrijfsruimtes.
  • ‘DOK6’ is een initiatief van Pro6 vastgoed. DOK6 bestaan uit ongeveer 230 woningen en ongeveer 4.000 m2 werkruimte. Het plan wordt gerealiseerd op de huidige locatie van Bak Reizen. Voor DOK6 heeft de initiatiefnemer gekozen om een uitgebreide voorbereidingsprocedure in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) te doorlopen. Het stedenbouwkundig plan zoals dat is ingediend kunt u deze avond inzien.

Planning en procedure ontwerp bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2023 besloten om de 3 ontwerpbestemmingsplannen voor inspraak vrij te geven. Vanaf donderdag 21 december 2023 liggen de 3 ontwerpbestemmingsplannen ter inzage tot 31 januari 2024. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.  De plannen zijn in te zien via: www.alkmaar.nl/inzage.

Na deze periode worden de zienswijzen van commentaar voorzien en indien gewenst en mogelijk in het plan verwerkt. Vervolgens wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Hierna volgt publicatie en kan er beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde ontwerp bestemmingsplan. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

Omgevingsvergunning voor DOK6 (Wabo)

Voor het plan Dok6 heeft de initiatiefnemer (of is van plan) eind december een aanvraag (1e fase = ruimtelijk deel) voor omgevingsvergunning ingediend (in te dienen). Vanaf dat moment wordt de aanvraag beoordeeld op compleetheid. Inhoudelijk is er op deze aanvraag dan nog niet besloten. Pas als de aanvraag compleet is kan het college besluiten wel of geen medewerking te verlenen en zal dit eerst in concept kenbaar maken. Hierna moet de gemeenteraad een oordeel geven of zij wil meewerken aan dit initiatief. Al deze stappen worden via de officiële mededelingen kenbaar gemaakt. Daarna kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken.

Uitdrukkelijk melden wij dat op deze aanvraag nog geen besluit is genomen.

De bijeenkomst

De gemeente organiseert samen met de initiatiefnemers een inloopbijeenkomst over de 4 plannen. Tijdens de inloopbijeenkomst kan je vragen stellen over de plannen aan medewerkers van de gemeente en initiatiefnemers. Iedereen kan via een formulier op de plannen reageren. Reageren kan ook online via de website.

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Locatie: Stadsfabriek Oudorp.

Adres: Marconistraat 5, 1821 BX Alkmaar

Datum: 10 januari 2024

Tijd: 18.00 – 21.00 uur

Meer informatie

Heb je nog een vraag? Neem dan contact op via alkmaarskanaal@alkmaar.nl of bel naar 14 072.

error: Content is protected !!