Noord-Holland · 1 februari 2024

Openstelling subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier

Openstelling subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier

Op 1 februari 2024 stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de derde keer de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier open. Gemeenten kunnen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om deze projecten versneld uit te kunnen voeren. Er is 1 miljoen euro beschikbaar.

Maatregelen die in aanmerking betreffen het vasthouden, infiltreren en bergen van water, het verbeteren van de waterafvoer en -aanvoer, het ontlasten van het rioolstelsel en ruimtelijke aanpassingen die de gevolgen van overstromingen beperken. In 2023 hebben onder andere de gemeenten Heemskerk en Hollands Kroon een bijdrage ontvangen. Heemskerk voor de aanleg van waterberging Noorddorperbeek en Hollands Kroon voor het vervangen van een duiker in Anna Paulowna om zo de aan- en afvoer van water te verbeteren.

Maatregelen

Wateroverlast, hittestress en watertekort zijn in onze leefomgeving steeds vaker merkbaar. Om deze effecten te temperen hebben gemeenten, in zogenaamde Uitvoeringsagenda’s, maatregelen benoemd die zij de komende jaren willen treffen. Gemeenten willen meer wateropvang en groen realiseren om wijken meer klimaatbestendiger te maken. Ook wordt de aan- en afvoer van water verbeterd via aanpassingen aan watergangen, duikers en stuwen. Door stenen te vervangen door groen wordt water beter opgenomen in de bodem en tegelijk zorgt meer groen voor verkoeling. Omdat deze projecten ook voor het hoogheemraadschap van groot belang zijn, ondersteunt HHNK deze gemeentelijke plannen met subsidie.

Gezamenlijke opgave

De afgelopen jaren heeft HHNK de capaciteit van het watersysteem fors uitgebreid. Denk aan het aanleggen van waterbergingen, stuwen verbeteren, watergangen verbreden en de capaciteit van gemalen vergroten. Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is ook een gezamenlijk opgave. Daarom werkt HHNK nauw samen met gemeenten en de provincie om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig in te richten. Naast deze inspanningen geeft HHNK de projecten uit de gemeentelijke uitvoeringsagenda’s een impuls met deze subsidieverordening. Gemeenten kunnen tot maximaal 30% van de projectkosten gesubsidieerd krijgen met een maximum van 100.000 euro.

Subsidie

De looptijd van de regeling is van 10 oktober 2022 tot eind 2026 met een aantal openstellingen. Deze derde en laatste openstelling is van 1 februari tot en met 31 mei 2024. Voor deze periode is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier op www.hhnk.nl/zakelijk.

Foto: Waterberging Heemskerkse Watertuinen.

error: Content is protected !!