Alkmaar · 15 april 2024

Uitvoering klimaatadaptatiestrategie Regio Alkmaar in volle gang

In 2021 is de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vastgesteld. In 2014 zijn landelijke klimaatadaptatiedoelen gesteld in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben, een taakstelling voor alle Nederlandse overheden. Ook Regio Alkmaar heeft ingezet op deze doelen.

De BUCH gemeenten hebben een verordening vastgesteld over grondwater- en hemelwaterafvoer en over hemelwaterberging op particulier terrein. De gemeentes hebben de normen over droogte en wateroverlast vastgelegd in de beleidsplannen over klimaatadaptatie en zij hebben een klimaatadaptatietoets gemaakt. De afgelopen jaren is er gebruik gemaakt van de impulsregeling klimaatadaptatie.

Voor de regio Alkmaar is meer dan € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 1.049.310 voor Alkmaar en € 227.688 voor Heiloo. Alkmaar heeft daarmee onder andere de Laat-west voorzien van meer groen en extra afvoer van regenwater. De gemeente Heiloo heeft op de Zevenhuizerlaan de problemen met grondwateroverlast en regenwaterafvoer bij piekbuien aangepakt. Dat is gedaan doormiddel van een Drainage transportriool in combinatie met een waterberging in de wegfundering.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!