Natuur / Noord-Holland · 22 mei 2024

Natuurmonumenten en LandschappenNL reageren op coalitieakkoord

LandschappenNL, waar Landschap Noord-Holland deel van uitmaakt, en Natuurmonumenten hebben een reactie gegeven op het coalitieakkoord ‘Hoop, lef en trots’ van de formerende partijen.

Zij vinden het zorgwekkend en zeer teleurstellend dat het komend kabinet kiest voor meer welvaart in plaats van welzijn.

Tijdens de formatie werd de noodzaak voor natuurherstel door de partijen ter discussie gesteld, en er wordt een poging ondernomen om de Europese natuurwetgeving te verzwakken.

Als het transitiefonds wordt geschrapt is er geen geld meer beschikbaar voor bijvoorbeeld schoner water, of een toekomstgerichte landbouw.

De noodzakelijke investeringen in de leefomgeving en het platteland blijven hierdoor uit, terwijl 86% van de kiezers wil dat de overheid de natuur beter beschermt. Het coalitieakkoord staat haaks op deze wens.

In Noord-Holland is bijvoorbeeld sprake van veel vervuiling van het water. De natuurorganisaties hebben geld nodig voor het uitvoeren van gebiedsprocessen om het water weer schoon te krijgen.

Nu er geen geld meer beschikbaar komt vanuit het transitiefonds, is het zeer de vraag of het Europees doel voor waterkwaliteit in 2027 wel kan worden gehaald.

Ook de noodzakelijke vernatting in veengebieden, om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, dreigt nu vertraging op te lopen.

Zolang natuurherstel niet plaatsvindt zit ook vergunningverlening op slot. Daardoor blijft ook een duurzaam toekomstperspectief voor boeren en woningbouwers uit.

Pogingen om de Europese wetgeving op het gebied van mest en natuurbescherming aan te passen, zorgen voor nog meer vertraging en onzekerheid.

error: Content is protected !!