Alkmaar · 20 juli 2023

Concept beleidskader kleine windturbines

Het concept beleidskader kleine windturbines voor de gemeente Alkmaar is per vandaag vrijgegeven voor reacties van inwoners, bedrijven en belanghebbende organisaties. In het beleidskader zijn regels voor het bouwen van kleine windturbines opgenomen. Boerderijmolens bij agrarische bedrijven in landelijk gebied worden hiermee mogelijk gemaakt. Het beleid geeft een initiatiefnemer duidelijkheid over de haalbaarheid van het bouwen van een windturbine, terwijl het waardevolle landschap en de kwetsbare natuur worden beschermd.

Dit concept beleidskader is het antwoord op de terechte vraag van agrariërs naar windturbines en de terechte zorgen van anderen met betrekking tot het mogelijk aantasten van landschap en natuur. Met dit concept beleidskader doen wij een voorstel om het plaatsen van windturbines mogelijk te maken in afgewogen balans met het landschap en de natuur.

Wethouder Anjo van de Ven

Bijeenkomsten in de dorpen en digitale raadplegingen
Binnenkort zal er een digitale peiling starten waarbij geïnteresseerden hun mening kunnen geven over het concept beleidskader. Daarna, begin september, zullen er twee fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd waar onder andere de uitkomsten van de digitale peiling zullen worden besproken. Meer informatie over de digitale peiling en de fysieke bijeenkomsten wordt op www.alkmaar.nl/kleinewindturbines bekendgemaakt.

Reageren of meepraten?
De gemeente hoort graag hoe men over het concept beleidskader denkt. De reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke ontwikkeling van een definitief beleidskader. Het concept beleidskader is in te zien via de website www.alkmaar.nl/kleinewindturbines. Reageren kan tot en met 20 september 2023 via kleinewindturbines@alkmaar.nl.

Het volledige proces van concept beleidskader tot vaststelling door de gemeenteraad is in het participatieplan opgenomen en is ook via de website www.alkmaar.nl/kleinewindturbines in te zien.

Vervolg en aanvragen voor het bouwen van kleine windturbines
De verwachting is dat het beleidskader in het eerste kwartaal van 2024 klaar is en door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Voor initiatiefnemers die ook een kleine windturbine willen bouwen wordt geadviseerd om met de aanvraag omgevingsvergunning te wachten tot het beleidskader voor kleine windturbines is vastgesteld en gepubliceerd. De voordelen hiervan zijn:

  1. Het besluitvormingsproces wordt minder lang (de termijn kan met 2-6 maanden worden verkort, afhankelijk van de vraag of wel of geen zienswijzen worden ontvangen);
  2. Beleid geeft een initiatiefnemer duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief;
  3. Het legesbedrag voor de aanvraag omgevingsvergunning valt minder hoog uit, omdat voor de aanvraag omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad meer hoeft te worden afgegeven.

Meer informatie?
Bel dan met de perstelefoon van de gemeente Alkmaar, 072-548 9555. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar communicatie@alkmaar.nl.

error: Content is protected !!